„Klubrádió
Belső közlés

"Törvény nélkül holt a bűn"

26/12/2022 18:31

| Szerző: Pályi Márk / Klubrádió

A Klubrádió honlapján minden hétvégén közzéteszünk egy verses vagy prózai felvolvasást Belső közlés című irodalmi műsorunk felvételei közül. Ma Pál apostol rómaiakhoz írott levevelének kivételesen Tükörfordítás című műsorunkban elhangzott részletét hallgathatják meg Valcz Péter előadásában.

2022. december 26. Belső közlés / Pál apostol levele, részlet (22.12.26.)
03:04
00:00

Egy évvel ezelőtt, Tükörfordítás című kulturális tényfeltáró és ismeretterjesztő műsorunk tavaly karácsonyi adásában az ünnep gyökereinek azzal a részével foglalkoztunk, amely civilizációs vívmányt jelentett az európai kultúra számára. A műsorban Hannah Arendt és Franz Kafka szövegei mellett az Újszövetségből is felolvasott Valcz Péter színművész: Pál apostol rómaiakhoz írott levelének részletét hallgathatták meg, amely az adásban egyszerűsített magyar fordításban hangzott el, mától azonban itt, a Klubrádió honlapján mindkét változatban, a mai nyelvezetű szöveg mellett a Károli Gáspár-féle fordításban is meghallgathatják.

2022. december 26. Belső közlés / Pál apostol levele Károli Gáspár eredeti fordításában, részlet (22.12.26.)
02:26
00:00

A részletben a kereszténység voltaképpeni megalapítója, Pál apostol a törvényről értekezik, s ezzel a nyugati kultúra keletkezéstörténetének fölfejtéséhez járul hozzá, amire mintegy ezernyolcszáz esztendővel később Nietzsche és Freud is törekedett a morál vagy épp az elfojtás problematizálásával. Pál, akinek személyes tapasztalata a viselkedésünket megszabó törvénytől való eljutás a hit (másképpen szólva a megélt választás) szabadságáig, azaz görög behatásra – és Jézust követve – az egyéni érintkezés irányába lazítja föl a klasszikus monoteista modellt, a törvény betűjében – bizonyos megközelítés felől nézve tehát a szavak parancserejében – a bűn megelevenédésének eszközét látja, ami mély gondolkodnivalóval látja el mind a kultúrtörténeti, mind a lélektani megközelítéseket még a modern korban is.

A Biblia-részletet a hangsávok lejátszás gombjaira kattintva lehet meghallgatni.


A Biblia-idézet írott változatai a kétféle fordításban:


Az egyszerűsített fordítás

1 Testvéreim, ti mind ismeritek Mózes Törvényét. Tudjátok azt is, hogy a Törvénynek csak addig van hatalma valaki felett, amíg él.
2 Például a férjes asszonyt mindaddig a férjéhez köti a Törvény, amíg a férje él. De ha meghal a férje, az asszony felszabadul a házasságra vonatkozó törvény alól.
3 Ezért ha más férfi felesége lesz, amíg az első férje él, akkor a Törvény szerint a házasságtörés bűnét követi el. De ha meghal a férje, az asszony felszabadul a házassági törvény alól. Ekkor már nem követ el házasságtörést, ha más férfi felesége lesz.
4 Hasonlóan van ez veletek is, testvéreim. Ti is meghaltatok a Törvény számára Krisztussal együtt, amikor ő testileg meghalt. Így most már Krisztushoz tartoztok, aki azért támadt fel a halálból, hogy ezentúl Istennek szolgáljunk.
5 Az elmúlt időkben még régi emberi természetünk uralkodott rajtunk. A Törvény bűnös kívánságokat keltett életre bennünk, ezért követtük el a bűnöket. Ennek pedig olyan következményei voltak, amelyek a halál felé vezettek bennünket.
6 Akkor a Törvény foglyai voltunk, most azonban felszabadultunk ebből a rabságból, mert a régi emberi természetünk meghalt. Most már új módon szolgáljuk Istent, a Szent Szellem által, nem pedig a régi, írott szabályok szerint.
7 Mi következik tehát mindebből? Vajon a Törvény és a bűn ugyanaz a dolog? Semmi esetre sem! Az viszont igaz, hogy a Törvény nélkül nem tudtam volna, mi a bűn. Például, nem tudnám, mit jelent a bűnre csábító kívánság, ha a Törvény nem mondaná: „Ne kívánd!”
8 Ez a parancs tehát lehetőséget teremtett a bűnnek, hogy különféle, bűnre csábító kívánságokat ébresszen bennem. A Törvény nélkül ugyanis a bűnnek nincs ereje.
9 Korábban úgy éltem, hogy nem ismertem a Törvényt. Később azonban, amikor megismertem a parancsokat, megelevenedett bennem a bűn,
10 én pedig meghaltam. Így az a parancs okozta halálomat, amelynek életet kellett volna adnia.
11 A bűn számára ugyanis lehetőség nyílt a parancs által, hogy becsapjon és megöljön engem.
12 A Törvény és a parancs tehát szent, igazságos és jó.
13 Ezek szerint az okozta halálomat, ami jó? Nem, dehogyis! A bűn azonban felhasznált valamit, ami egyébként jó, hogy megöljön engem. Ez azért történt, hogy tisztán megláthassam a bűn valódi természetét. A parancs arra volt jó, hogy lássam: mennyire gonosz dolog a bűn!

 

Károli Gáspár fordításában

1 Avagy nem tudjátok-é atyámfiai, mert törvényismerőkhöz szólok, hogy a törvény uralkodik az emberen, amíg él?
2 Mert a férjes asszony, míg él a férj, ehhez van kötve törvény szerint, de ha meghal a férj, felszabadul az asszony a férj törvénye alól.
3 Azért tehát az ő férjének életében paráznának mondatik, ha más férfihoz megy; ha azonban meghal a férje, szabaddá lesz a törvénytől, úgyhogy nem lesz parázna, ha más férfihoz megy.
4 Azért atyámfiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által, hogy legyetek máséi, azéi, aki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek.
5 Mert mikor a testben voltunk, a bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a mi tagjainkban, hogy gyümölcsözzenek a halálnak;
6 Most pedig megszabadultunk a törvénytől, minekutána meghaltunk arra nézve, amely által lekötve tartattunk; hogy szolgáljunk a léleknek újságában és nem a betű óságában.
7 Mit mondunk tehát? A törvény bűn-e? Távol legyen: sőt inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által; mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná: Ne kívánjad.
8 De a bűn alkalmat vévén, a parancsolat által nemzett bennem minden kívánságot; mert törvény nélkül holt a bűn.
9 Én pedig éltem régen a törvény nélkül: de ama parancsolatnak eljövetelével felelevenedék a bűn,
10 Én pedig meghalék; és úgy találtaték, hogy az a parancsolat, mely életre való, nékem halálomra van.
11 Mert a bűn alkalmat vévén, ama parancsolat által megcsalt engem, és megölt általa.
12 Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent és igaz és jó.
13 Tehát a jó nékem halálom lett-é? Távol legyen: sőt inkább a bűn az, hogy megtessék a bűn, mely a jó által nékem halált szerez, hogy felette igen bűnös legyen a bűn a parancsolat által.