„Köszönjük,

Adatvédelmi nyilatkozat

A Klubrádió Szolgáltató Zrt. és a Hadd Szóljon! Egyesület a Klubrádióért, továbbiakban Adatkezelő / Szolgáltató / Tulajdonos elkötelezett mindazok személyes adatainak védelme iránt, akik meglátogatják a klubradio.hu honlapot. Jelen tájékoztató és nyilatkozat elsősorban az oldalra látogatók személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről, védelméről szól. Az adatvédelmi szabályzatban részletesen feltüntetjük, hogy a tulajdonos milyen adatokat, milyen módon gyűjthet és használhat fel önt, azaz a látogatót illetően. A tulajdonos minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy az adatok illetéktelen személy(ek) részére ne kerüljenek átadásra, és hogy szigorúan csak az alábbi tájékoztatóban meghatározott formában és módon kerüljenek kezelésre és felhasználásra.

1. Mikor kezelhető személyes adat?

a.) Ha az érintett megfelelő tájékoztatásán alapuló beleegyezésével hozzájárul, vagy azt törvény, vagy a törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli – kötelező adatkezelés.

b.) Ha az érintett beleegyezésének megszerzése lehetetlen, vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

c.) Ha a cselekvőképtelen és a 16 éven aluli kiskorú, korlátozottan cselekvőképes személy nyilatkozatához hozzájárul a törvényes képviselője, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat különösebb megfontolást nem igényel, a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz.

d.) Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes beleegyezését megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben, a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt.

e.) Ha a személyes adat felvételére az érintett egyértelmű beleegyezésével került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában vagy a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is.

2. Ki gyűjti a személyes adatokat, ki az adatkezelő?

Az ön adatait a Klubrádió Szolgáltató Zrt. és a Hadd Szóljon! Egyesület a Klubrádióért, továbbiakban mint Adatkezelő / Tulajdonos (elérhetőségek, további adatok az Impresszumban és az Elérhetőségek menüpont alatt) gyűjti és kezeli a hatályos előírásoknak megfelelően.

3. Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Választása szerint ön személyes adatainak megadása nélkül is hozzáférhet weboldalunkhoz és böngészhet azon, azonban a böngészéshez el kell fogadnia a süti / cookie-szabályzatot.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és elégséges, a cél elérésére alkalmas, viszont csak a cél megvalósulásához szükséges minőségben, mennyiségben és ideig.

A „személyes adat” kifejezés az összes olyan információt jelenti, amely közvetlenül vagy közvetetten, egy azonosító szám alapján vagy a hozzátartozó egy vagy több adat alapján beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre vonatkozik. Amennyiben az oldal Tulajdonosa gyűjti az ön személyes adatait, ez az adatgyűjtés bizalmas adatkezeléssel és átlátható módon történik.

Az önt érintő személyes adatok mindazok az információk, amelyek lehetővé teszik az ön személyének beazonosítását, úgymint állampolgárság, vezetéknév és utónév, postacím, e-mail cím, telefonszám(ok), továbbá minden más személyes adat, mely a jelen tájékoztató 3. pontjában meghatározott célok eléréséhez szükséges. Az ön személyes adatait a oldalon való böngészéskor önkéntesen megadott módon gyűjti a tulajdonos, minden esetben megjelölve a cél eléréséhez kötelezően megadandó adatokat. Ha ön nem kívánja ezeket az adatokat megadni, úgy ténylegesen nem férhet hozzá honlap bizonyos szolgáltatásaihoz és funkcióihoz (pl üzenetküldés az oldal felületén keresztül). A nem kötelezően megadandó további adatok gyűjtésének célja a felhasználók igényeinek jobb megismerése, a szolgáltatások és a honlap fejlesztési terveinek jövőbeli pontosítási céljainak meghatározása, így ezen adatok megadása szabad elhatározás alapján történik, a megadásukat ön megtagadhatja, és ez esetben az oldalt zavartalanul tovább böngészheti.

Az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz minden időben azért, hogy az általa kezelt személyes adatok biztonságban legyenek, és ha szükséges, naprakészek legyenek.

Felhívjuk a klubradio.hu részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az alábbi személyes adatok kezelése történik weboldalunkon:

vezetéknév, keresztnév, cég esetén cégnév, illetve kapcsolattartó neve

elektronikus levélcím

rendszer információk (ip cím, felbontás, rendszer verzió, ezen honlapon megtekintett oldalak statisztikája, viselkedési mintázat, böngészési szokások)

Levelezés

Amennyiben e-mailben veszi fel velünk a kapcsolatot, ön hozzájárul és elfogadja a személyes adatkezelésre vonatkozó irányelveinket. Felhívjuk minden részünkre e-mailt küldő személy figyelmét, hogy ilyen esetben az e-mail címe birtokába is jutunk.

Az érintett személyes adatokat számítógépünk levelező programjának bejövő leveleket tartalmazó mappájában, almappájában tároljuk, minimum egy évig, vagy addig az időpontig ameddig ön bármely közzétett eléréseinken nem kéri ezen személyes adatokat tartalmazó levelek végleges törlését.

4. Milyen célból gyűjtjük a személyes adatokat?

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályoknak, továbbá az adatok felvételének, kezelésének és tárolásának tisztességesnek kell lennie.

A Tulajdonos kötelezi magát, hogy jogszerű céloktól eltérő célokra nem használja a személyes adatokat és csak a céloknak megfelelően kezeli és tárolja azokat, továbbá, hogy csak a megfelelő, lényeges és csak a gyűjtés céljának szempontjait túl nem lépő mennyiségű és minőségű személyes adatokat kezeli.

Az ön adatai gyűjtésének és felhasználásának célja az, hogy megkeresés esetén lehetőség legyen a weboldalon elhelyezett hirdetési felületek értékesítésére vonatkozó árajánlat készítésére és kiküldésre, kérdések megválaszolására, kapcsolattartásra, illetve szolgáltatás megrendelése és teljesítése esetén számlázásra.

5. Az adatkezelés ideje és módja

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára egyértelmű és könnyen átlátható módon kell végezni. A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű, szükségszerű és jogszerű célból történhet. A személyes adatok kezelésének célja megfelelő, releváns, valamint csak szükséges mértékű lehet. A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük, a pontatlan személyes adatokat pedig haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok az érintettek azonosítását csak a szükséges ideig tehetik lehetővé. Az ennél hosszabb ideig történő tárolásuk csak közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási, vagy statisztikai célból történhet.

A személyes adatok kezelése során a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a megfelelő biztonságot, valamint az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmét.

Az adatokat az érintett kérésére történő törlésig, vagy az eseti cél eléréséig – mindkét esetben az ok bekövetkeztéről való tudomásszerzést követő, a törvényben előírt leghosszabb, jelenleg 60 napos időtartamig – tároljuk és használjuk fel.

6. Kik ismerhetik meg a személyes adatokat (adattovábbítás)?

Harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére csak akkor továbbítható személyes adat, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, illetve abban az esetben, ha az adatkezelés az alábbi tájékoztatóban leírt feltételeknek megfelel, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbítás történne.

A klubradio.hu tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Előfordulhat azonban olyan eset, mikor a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Erről külön tájékoztatjuk az érintetteket.

A megadott személyes és nem személyes adatok több csatornán haladva kerülhetnek továbbításra, eltérő technológiai szabványok szerint. Ezek közül a leggyakoribb a felhő alapú, az email titkosított és a másik fél szerint nem titkosított, számlázó program szerver beállításai szerinti adattovábbítás, és az adathordozón keresztül történő adattovábbítás.

7. Az adatok biztonsága

A Tulajdonos mindent megtesz az ön személyes adatainak védelmére, miszerint az adatokat csak azonosítást követően ér el ő maga is. Az adatokat több, egymástól függetlenül eszközön, jelszóval védve tárolja a Tulajdonos és több különálló cég, szervezet szolgáltatásait igénybe veszi erre.

A személyes adatokhoz hozzáférés szigorúan az adott feladatot esetlegesen érintő személy, valamint megbízottakra és a feladatukhoz szükséges mértékre korlátozódik, akiket titoktartási és bizalmas adatkezelési kötelezettség terhel. Erről a feladatvégzésről és a külsős személyeknek való adatkezelésről mindig az aktuális szerződés, megállapodás rögzíti.

8. Adatfeldolgozó, adatkezelő és adatkezelést érintő személyek, cégek

Az adatok kezelését a tulajdonos, az Adatkezelő végzi. A szerződéses ügyfelek adatainak kezelését és tárolását más cégek is végzik a tulajdonoson kívül.

9. Adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés

Amennyiben ön nem kívánja, hogy személyes adatai kereskedelmi ajánlatok közlésére kerüljenek felhasználásra, úgy önnek joga van ezt megtiltani, anélkül, hogy döntése indokait megjelölné. A törlését írásban kell közölnie az Adatkezelő felé, akár írott formában, mely történhet elektronikus vagy papír alapú levél formájában is, az Impresszumban / Elérhetőségünkben megjelölt címre.

A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott
e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk, hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A zároláshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által
megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt emailben tájékoztatjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon. Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, az alábbi elérhetőségeken értesítheti erről a hatóságot:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal (NAIH)

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,

Telefon: +36 1 391-14-00, Fax: +36 1 391-14-10,

E-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://naih.hu

10. Kiskorúak és korlátozottan cselekvőképes személyes adatainak védelme

Az Adatkezelő internetes weboldalának tartalma általánosságban nem 13 év alatti kiskorúaknak szól. Ezért nem gyűjtünk és nem kezelünk 13 év alatti gyermekekről személyes adatokat igazolható és annak ismeretében tett szülői vagy gondviselői (továbbiakban együttesen: szülői) hozzájárulás nélkül, hogy a gyermek szülei kérhetik a gyermekre vonatkozó adatok kiadását és törlését. Amennyiben az adatfeldolgozás vagy adatkezelés során válik nyilvánvalóvá a Tulajdonos számára az életkor, úgy az adatok felhasználhatók a szülői hozzájárulás beszerzése céljából.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.