Jogi következmények és adatvédelmi politika

A Weboldal fenntartója

A Klubrádió weboldal(aka)t (a továbbiakban: Weboldal) a Klubrádió Rt. (1037 Budapest, Bokor utca 1-3.) (a továbbiakban: Klubrádió Rt.) üzemelteti.

Adatvédelem

Ön a Weboldalt általában ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A Weboldal meghatározott részeihez való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött. Önt a regisztráció során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek. Egyes adatok (pl. e-mail cím) megadása kötelező, míg más adatok (pl. név, születési év) megadása a regisztrációnak nem előfeltétele. A Klubrádió Rt. mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilván tartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. A Klubrádió Rt. az Ön által szolgáltatásunk igénybe vételével az interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.

A Weboldal megtekintésével Ön és a Klubrádió Rt. távközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (internet) történik. Ez a Klubrádió Rt. részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé.

A Klubrádió Rt. az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez az internetes oldalainkat elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a tudomására jutott információkat üzleti titokként köteles kezelni.

A Klubrádió Rt. bármikor rendelkezésére áll, hogy az Ön, általunk kezelt személyes adataival kapcsolatosan Önnek tájékoztatást adjon. Amennyiben Ön úgy érzi, hogy a Klubrádió Rt. személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan nem elvárásainak megfelelően jár el, kérjük haladéktalanul jelezze ezt nekünk, hogy az esetet kivizsgálhassuk, s gyakorlatunkat az Ön igényeihez igazíthassuk. Önnek ahhoz is joga van, hogy jogsérelem bekövetkezte vagy annak közvetlen fennállásának veszélye esetén panaszával az adatvédelmi biztoshoz forduljon. E körben Önt a közérdekű bejelentővel azonos jogi védelem illeti meg. Amennyiben kiderül, hogy Ön valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon más személyes adatait adta meg vagy egyébként a Weboldal használata során kárt okozott, a Klubrádió Rt. az ebből eredő kárát jogosult lesz Ön felé érvényesíteni és Ön köteles valamennyi ebből eredő követeléssel szemben a Klubrádiót megóvni és azokat viselni. A Klubrádió Rt. ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A Weboldal egyes részei ún. "cookie"-kat használnak - kis fájlokat, amelyek az Ön hardverének merevlemezén tárolódnak, adatfeljegyzés és az Ön azonosításának és további látogatásainak megkönnyítése céljából. Ön beállíthatja a böngésző programjában, hogy értesítést kapjon arról, ha valaki cookie-t kíván Önnek küldeni, és Ön határozhatja meg, hogy el kívánja-e azt fogadni. (Ne feledje, hogy a cookie-k el nem fogadásakor egyes weblapok nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy Ön nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatban további információt a www.cookiecentral.com címen találhat.)

A Weboldalon a számítógépek internet címei, az IP-címek naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék a felhasználó látogatását. Ezeket az adatokat elemezve a Klubrádió Rt. statisztikákat készít, például annak megállapítása céljából, hogy a webhely mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket a Klubrádió Rt. semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján Ön személyesen azonosítható lenne, az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

A Weboldal tartalma és linkelése

A Weboldalon található tartalom a Klubrádió Rt. szellemi tulajdonát képezi és a Klubrádió Rt. előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel. A Weboldal egyes részeit Ön kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a Weboldal így többszörözött részének a továbbhasználatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom keresekedelmi forgalomba történő hozatalára. Ön nem jogosult továbbá a lementett Weboldalról a jelen Jogi közleményekre és adatvédelmi politikára utaló link eltávolítására. A fentiektől eltérni csak a Klubrádióval kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag a Klubrádióval szerződő fél jogosult. Ezen feltételek megsértése esetén a Klubrádió Rt. a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését követelheti.

Amennyiben Ön a saját weboldalán a Weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást, (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő feltételek betartása mellett teheti meg:
1. A Weboldalra utaló linket a kódjában tartalmazó weboldalnak (Linkelő Weboldal) tartalmaznia kell a Klubrádió logóját (Logó) [ez ügyben kérjük keresse Kovács M. Veronikát a 437-6766-os telefonszámon illetve a kovacs.m.veronika@klubradio953.hu -mail címen];
2. a Linkelő Weboldal a Logónak sem méretét, sem megjelenítését nem módosíthatja;
3. a Link kizárólag a Weboldal tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása vagy frame-ek (illetve egyéb keretek) használata nem lehetséges;
4. a Linkelő Weboldal nem keltheti azt a benyomást, hogy a Klubrádió Rt. javasolja vagy egyébként támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását;
5. a Linkelő Weboldal nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt a Klubrádió Rt. és a Linkelő Weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában a Klubrádióról;
6. a Linkelő Weboldal nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat. Ezen szabályoktól eltérni csak a Klubrádióval kötött (pl. bannercserékre vagy hirdetési illetve együttműködési kampányokra vonatkozó) írásbeli megállapodás alapján és csak a Klubrádióval szerződő fél jogosult.

A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Klubrádió Rt. jogosult lesz a Weboldalra mutató Link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni.

Felelősségkizárás

A Weboldalak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, a Weboldalon hozzáférhető tartalom (ideértve a Weboldal működése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért - a Klubrádió Rt. által felhasznált nagy számú forrás rendszeres és folyamatos ellenőrzésének lehetetlensége miatt - a Klubrádió Rt. nem felel. A Weboldalon nyújtott tanácsadási szolgáltatás keretében közzétett válaszokért és azok bármilyen következményeiért a Klubrádió Rt. semmilyen felelősséget nem vállal, azokért kizárólag a tanácsadást végző személyek felelnek. Amely esetben a tanácsadási tevékenység feltételeit jogszabály rendezi (például a jogi tanácsadásét), ott is kizárólag a tanácsadást végző személy felel azért, hogy az általa végzett tevékenység mindenben megfeleljen a hatályos törvényi előírásoknak. Üzleti vagy egyéb döntései meghozatala előtt a Weboldal használatán túl - konzultáljon szakértővel, a Weboldal és a Weboldalon nyújtott tanácsok felhasználása kizárólag az Ön felelősségére és kockázatára történik.

A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Klubrádió Rt. tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül a Klubrádió Rt. az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

Védjegyekhez és szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

A Klubrádió kifejezés a Magyar Szabadalmi Hivatal nyilvántartásában a Klubrádió Rt. javára lajstromozott szó- és ábrás védjegy. A klubradio953.hu domain a Klubrádió Rt. javára bejegyzett domain név. Ezen jogvédett nevek vagy a hozzájuk a megtévesztésig hasonló nevek illetve kifejezések harmadik személyek által történő bármilyen használata a Klubrádió Rt. jogait sérti, melynek elhárítása és kárának megtérítése érdekében a Klubrádió Rt. kész minden szükséges jogi lépést megtenni.

A Jogi Közlemények és az Adatvédelmi Politika módosításai

Amennyiben jelen dokumentumot a Klubrádió Rt. a jövőben módosítaná, a változásokat a Weboldalon megfelelően közzéteszi és a módosításra Weboldal látogatóinak figyelmét felhívja.

Cikk küldése e-mailben »Nyomtatható cikk »
FÓRUM: A műsorokon kívül / Hova tünt a fórum?
rolldance | 2011-05-20 15:56 | Válasz erre
Jó napot kívánok !

A mai Érzékenyítő című műsorban 14.17 órakor, az állami gondozott gyerekekről szóló riport után elhangzott egy vidám roma nóta. Meg tudná adni esetleg az előadók nevét s a dal címét ?

A Tesco érzékenyítő programról örömmel hallottunk, ezzel összefüggésben szeretnénk kapcsolatba lépni az illetékesekkel. A honlapjukon nem találtam meg az e-mail címet. Tudna segíteni ?

Köszönettel: Zákány Katalin (rolldance@t-online.hu)

Válasz csibi üzenetére | Privát levél
HÍREK
MŰSOROK
MUNKATÁRSAK
MÉDIAAJÁNLAT
IMPRESSZUM

Az Ön e-mail címe:
English
Válassza ki, melyik mûsorra kíváncsi!
Kun Zsuzsa
Válassza ki, melyik műsorvezetőre kíváncsi!
Az ügyvédi kamara elnöke tiltakozik az ellen, hogy a Magyar Idők nevű napi periodika elkezdte listázni az ügyvédeket, konkrétan azokat, akik Soros bérencként, vagy egyszerű mezei ballibként folytatják bűnös üzelmeiket »
KÖZLEKEDÉS
GAZDASÁG
HADD SZÓLJON
BULVÁRIA
VILÁG
VÉLEMÉNY
HÍRFORRÁS
English
2009-ben superbrand lett a Klubrádió
Díjat nyert a Klubrádió!
2015
Elérhetõség: 1037 Budapest, Bokor u. 1-3-5., Fax: 437-6738
Hallgatói telefonszámok: 2406-953, 2407-953, 30-3030-953, SmS szám: 30-3030-953
Fórum házirend », Jogi következmények és adatvédelmi politika »